- PEWNIAK - https://pewniak.metis.pl -

Kim są uczestnicy projektu?

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich nauczycieli wczesnej edukacji z woj. śląskiego.

Grupa docelowa projektu liczy 2500 osób (w tym 2498 kobiet i 2 mężczyzn) z min. 547 placówek. Jednak w przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu zgłosi się więcej placówek i nauczycieli, Realizatorzy projektu planują utworzyć listę rezerwową i przeszkolić nauczycieli, którzy nie zakwalifikują się do projektu w terminie późniejszym.

W ramach w/w grupy docelowej zostanie wyodrębnionych 450 nauczycieli, którzy wezmą udział w seminariach tematycznych. Zabieg ten ma na celu wyłonić tych nauczycieli, którzy jako reprezentanci swoich placówek będą mogli przekazywać zdobyte w projekcie innym nauczycielom i będą brali udział w tworzeniu rozwiązań systemowych także po zakończeniu projektu. Doświadczenie ROM-E Metis w Katowicach pokazuje, że takie rozwiązanie jest efektywne i pozwoli zaoszczędzić koszty szkolenia tematycznego. Głównym kryterium wyboru będzie wskazanie takiej osoby przez Dyrektora placówki.