- PEWNIAK - https://pewniak.metis.pl -

Rekrutacja

Nabór ciągły uczestników odbywa w okresie od 15 października 2011 r. do grudnia 2012 r.

Zgłoszenia uczestników są przyjmowane na podstawie dokumentów rekrutacyjnych:

 Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu [1] (załącznik 1)

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie [2] (załącznik 2)

 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [3] (załącznik 3)

 Oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego [4] (załącznik 4)

 Oświadczenie dotyczące miesięcznego rozliczenia wkładu własnego (wersja Excel) [5] (załącznik 5)

 Oświadczenie dotyczące miesięcznego rozliczenia wkładu własnego [6] (załącznik 5) - dokument nie wymagany na etapie rekrutacji, ale składany dopiero w trakcie trwania szkoleń.

Każdy uczestnik powinien się zapoznać z Regulaminem uczestnictwa w projekcie:

 Regulamin uczestnictwa w projekcie [7] [DOC]

 Regulamin uczestnictwa w projekcie [8] [PDF]

 Aneks do regulaminu [9]

oraz informacją w sprawie wniesienia wkładu własnego i metodologią jego obliczania:

 Informacja w sprawie wniesienia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń wypłacanych przez osobę trzecią [10] (dot. załącznika 4)

 Metodologia obliczania wkładu własnego wnoszonego w formie wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią w przypadku Działania 9.4 PO KL [11] (dot. załącznika 4)

Powyższe dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione i przesłane lub złożone osobiście w biurze projektu.

Adres:

Biuro Projektu
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 17
40-530 Katowice
(z dopiskiem na kopercie "PEWNIAK")

Kryteria naboru: