Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

Działania w projekcie

 

Działanie

Termin realizacji

Zadanie 1 – Standaryzacja szkoleń dla nauczycieli/ek

czerwiec 2011 – październik 2011

 

Nabór trenerów

październik 2011 – listopad 2011

Zadanie 2 – Szkolenia dla nauczycieli/ek

październik 2011 – styczeń 2013

 

Konferencje metodyczne 25 x 5h

Harmonogram konferencji metodycznych – więcej…

Ramowy program konferencji – więcej…

listopad 2011 – grudzień 2012

 

Przeprowadzenie rekrutacji do szkoleń

Rekrutacja – więcej…

październik 2011 – grudzień 2012

 

Szkolenia nauczycieli/ek w terenie moduł psychologiczno-pedagogiczny

styczeń 2012 – styczeń 2013

 

Szkolenia nauczycieli/ek w terenie moduł ICT

styczeń 2012 – grudzień 2012

 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli/ek u konsultantów ROM-E Metis w Katowicach

styczeń 2012 – styczeń 2013

Zadanie 3 – Przeprowadzenie seminariów tematycznych

styczeń 2012 – styczeń 2013

Zadanie 4 – Seminaria informacyjno-szkoleniowe dla gmin

lipiec 2012 – grudzień 2012

Zadanie 5 – Konferencja podsumowująca projekt

styczeń 2013 – marzec 2013

  Informacje o konferencji – więcej… 20 marca 2013 r.

Zadanie 6 – Wydanie publikacji dotyczącej realizacji projektu

styczeń 2013 – marzec 2013

 

 

Szczegółowy opis zadań

 

Zadanie 1

Standaryzacja szkoleń dla nauczycielek/nauczycieli

I etap standaryzacji obejmuje opracowanie pakietu trenerskiego (materiały metodyczne dla trenerów, którzy będą prowadzić szkolenia w ramach projektu).

II etap – W okresie sierpień – październik 2011 r. nastąpi wdrożenie treści programowych i prezentacja pakietu trenerskiego trenerów (z PPP, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, zgodnie z opracowanym profilem trenera).

 

Zadanie 2

Szkolenia dla nauczycielek/nauczycieli

Etap I – Konferencje metodyczne dla 2500 osób: 25 stuosobowych konferencji x 5 h. Celem konferencji jest przybliżenie podstaw prawnych, w tym zmienionej podstawy programowej, podstawy diagnostyki wczesnoszkolnej i współpraca z rodzicami.

Harmonogram konferencji metodycznych – więcej…

Ramowy program konferencji – więcej…

Etap II – Szkolenia nauczycieli w terenie, w ramach których wyodrębniono:

  • szkolenia psychologiczno-pedagogiczne w 125 grupach (20-osobowych) x 30 h. Częstotliwość spotkań: 5 spotkań po 6 godzin raz w tygodniu. Szkolenia będą dotyczyły metod i technik stymulujących rozwój dzieci, dojrzałości emocjonalno-społecznej, wychowania przez sztukę, ryzyka dysleksji; indywidualnych programów pracy,

  • oraz ICT 250 grup (10-osobowych) x 5 h prowadzone dzięki mobilnej pracowni komputerowej. Częstotliwość spotkań: w ramach tego modułu odbędzie się jedno 5-godzinne spotkanie.

Etap III – Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania, co będzie miało odzwierciedlenie w konsultacjach indywidualnych dla wszystkich nauczycieli biorących udział w projektach: średnio 100 osób x 6 delegatur po 1h. W ramach konsultacji będą konstruowanie przez nauczycieli programy pracy z dziećmi oraz opiniowanie ich i ocena, w tym e-konsultacje na platformie.

 

Zadanie 3

Seminaria tematyczne Seminaria informacyjno-szkoleniowe dla gmin

Wykłady i warsztaty o problematyce gender dla 450 osób uświadamiające zasady równości płci, stereotypy i zasady ich niwelowania, stosowanie w treściach, programach i metodach pracy standardów równościowych. Odbędzie się 15 seminariów x 5 h.

 

Zadanie 4

Seminaria informacyjno-szkoleniowe dla gmin

Odbędzie 5 seminariów x 5 h = 25 h. Przewiduje się utworzenie 70 zespołów interdyscyplinarnych. Podczas seminariów dla gmin będą przedstawione zasady budowania systemowych rozwiązań w obszarze skutecznej wczesnej edukacji w gminie, konsultacje dotyczące tworzenia systemowych rozwiązań dla 140 osób (po 2 reprezentantów z gminy) x 4 h; ocena gminnych programów działań systemowych (65 programów x 5 h = 325 h); wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania.

 

Zadanie 5

Konferencje podsumowujące projekt

Odbędzie się 7 konferencji x 5 h x dla ok. 1400 osób (1 konferencja dla ok. 200 osób). Zostaną rozdane certyfikaty Pewniaka gminom i placówkom, które spełniły kryteria jego otrzymania. Certyfikatów będzie ok. 65 dla gmin i 400 dla placówek.

 

Zadanie 6

Publikacja na wysokim poziomie merytorycznym (redakcja naukowa) zaprezentuje połączenie psychologii rozwoju dziecka z jego kształceniem i wychowaniem, zawarte będą przykładowe programy nauczania, wzory, podstawy teorii rozwoju; zamieszczenie najwyżej ocenionych indywidualnych programów pracy z dziećmi oraz systemowych rozwiązań w gminie (realizacja zadania).

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

 

Opublikowano 01 sie 2011
Zmodyfikowano 29 mar 2013

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego