Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

O projekcie

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis realizuje projekt systemowy pn.:

PEWNIAKPozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu
podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej
i edukacji wczesnoszkolnej woj. śląskiego
nr WND – POKL.09.04.00-24-001/11

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Dnia 19 marca 2009 roku Sejm przyjął Ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw. Zgodnie z nią przez kolejne 3 lata rodzice będą posyłać 6-latki do I klasy szkoły podstawowej, pod warunkiem wcześniejszego uczęszczania do przedszkola. Szkoła Podstawowa natomiast powinna dysponować odpowiednim zapleczem kadrowym i organizacyjnym, gdyż nauczyciel posiadający wysokie kompetencje zawodowe jest ważnym ogniwem reformy programowej. Niezbędne kompetencje nauczyciela w przedszkolu, to umiejętność skutecznego przygotowania dzieci do podjęcia nauki, a dla nauczyciela Szkoły Podstawowej – skuteczne kształtowanie umiejętności szkolnych u uczniów klas I-III.

Konsekwencją zmiany Ustawy jest nowa podstawa programowa, która weszła w życie dnia 1 września 2009 r. Każde dziecko w roku poprzedzającym możliwość pójścia do szkoły przejdzie diagnozę przedszkolną i otrzyma odpowiednie wsparcie, aby osiągnąć gotowość szkolną. Nauczyciele natomiast są zobowiązani do stawiania w przedszkolu diagnozy gotowości szkolnej dzieci, prowadzenia w Szkole Podstawowej obserwacji pedagogicznej i rozpoznawania ryzyka dysleksji, opracowania programu pracy z dziećmi z trudnościami w osiągnięciu gotowości szkolnej na podstawie ww diagnozy, prowadzenia indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

Proponowany projekt ma na celu wyjść naprzeciw powyższym potrzebom. Zaplanowane działania przyniosą rezultaty, gdy obejmą zasięgiem większość nauczycieli z gmin w woj. śląskim, co pozwoli na wypracowanie jednolitych standardów pracy przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji w regionie.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w projekcie będą mieli znaczący wpływ na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, co wpłynie na przebieg ich kariery szkolnej a w przyszłości zawodowej. Zbudowanie jednolitego systemu kształcenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w gminach nie pozostanie bez wpływu na zawiązanie interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, samorządem i innymi podmiotami, działającymi na rzeczy edukacji, profilaktyki, wychowania. Zapewnienie fachowej opieki kształcenia na wysokim, nowoczesnym poziomie zwiększy poczucie satysfakcji rodziców i opiekunów z ich kształcenia. Dzięki zdobytym kompetencjom i umiejętnościom nauczyciele biorących udział w projekcie dzieci będą miały szansę na wszechstronny rozwój, który będzie miał przełożenie na lepsze wyniki w nauce i większą motywację. Przyczyni się to do wykształcenia poczucia, że wiedza jest wartością a szkoła miejscem przyjaznym. W konsekwencji można przypuszczać, że tak przygotowywane dzieci w przyszłości będą bardziej kreatywne, przedsiębiorcze, chętne do zdobywania wiedzy i umiejętności poradzenia sobie na przyszłym rynku pracy.

 

Celem projektu PEWNIAK – pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej woj. śląskiego jest:

  • upowszechnienie założeń systemu oświaty wśród nauczycieli, rodziców, organów prowadzących;
  • przygotowanie nauczycieli/lek edukacji wczesnoszkolnej do stawiania trafnej diagnozy gotowości szkolnej dzieci;
  • zapoznanie nauczycieli ze skutecznymi metodami, formami i środkami pracy z dziećmi, szczególnie dziećmi z deficytami lub zaburzeniami rozwojowymi;
  • pomoc szkołom w organizacji warunków pracy i opiece nad dziećmi 6-letnimi;
  • wypracowanie zasad współpracy przedszkoli i szkół z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w obszarze opieki pomocy psychologicznej udzielanej uczniom i ich rodzicom;
  • utworzenie systemu informacji i wsparcia dla rodziców dzieci, szczególnie dzieci 6-letnich.
Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

 

Opublikowano 01 sie 2011
Zmodyfikowano 25 paź 2011

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego