Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

Rekrutacja

Kategorie: Rekrutacja 

Nabór ciągły uczestników odbywa w okresie od 15 października 2011 r. do grudnia 2012 r.

Zgłoszenia uczestników są przyjmowane na podstawie dokumentów rekrutacyjnych:

 Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu (załącznik 1)

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik 2)

 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 3)

 Oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego (załącznik 4)

 Oświadczenie dotyczące miesięcznego rozliczenia wkładu własnego (wersja Excel) (załącznik 5)

 Oświadczenie dotyczące miesięcznego rozliczenia wkładu własnego (załącznik 5) - dokument nie wymagany na etapie rekrutacji, ale składany dopiero w trakcie trwania szkoleń.

Każdy uczestnik powinien się zapoznać z Regulaminem uczestnictwa w projekcie:

 Regulamin uczestnictwa w projekcie [DOC]

 Regulamin uczestnictwa w projekcie [PDF]

 Aneks do regulaminu

oraz informacją w sprawie wniesienia wkładu własnego i metodologią jego obliczania:

 Informacja w sprawie wniesienia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń wypłacanych przez osobę trzecią (dot. załącznika 4)

 Metodologia obliczania wkładu własnego wnoszonego w formie wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią w przypadku Działania 9.4 PO KL (dot. załącznika 4)

Powyższe dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione i przesłane lub złożone osobiście w biurze projektu.

Adres:

Biuro Projektu
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 17
40-530 Katowice
(z dopiskiem na kopercie "PEWNIAK")

Kryteria naboru:

  • zgłoszenie (przez dyrektora na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej placówki) do ROM-E Metis przedszkoli i szkół (kl. I – III) z terenu gminy, sugeruje się utworzyć takie zgłoszenie na terenie placówki – dokument ten nie jest wymagany przez ROM-E Metis, nie będzie weryfikowany na etapie rekrutacji;
  • posiadanie kwalifikacji pedagogicznych;
  • zatrudnienie w Szkole Podstawowej lub przedszkolu;
  • faktyczne prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych;
  • w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z terenów wiejskich.
Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

Komentarze

Komentowanie zabronione.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego